วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลยจริง หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####


1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีทั้งหมด 88 ข้อดังนี้

1.1 ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก.บัตรประจำตัวประชาชน
ข.สำเนาทะเบียนบ้าน
ค.สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง.บัตรประกันสังคม1.2 ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
ก.10 วัน
ข.7 วัน
ค.15 วัน
ง.30 วัน

1.3 เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.20 วัน
ข.30 วัน
ค.15 วัน
ง.45 วัน

1.4 ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก.จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

1.5ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก.1 ปี
ข.2 ปี
ค.3 ปี
ง.4 ปี

1.6 ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก.ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข.จำคุกไม่เกินสามเดือน
ค.ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง.จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

1.7รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก.ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ข.ร้อยละ 1 ต่อปี
ค.ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง.ร้อยละ 20 ต่อปี

1.8 การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.15 วัน
ข.45 วัน
ค.20 วัน
ง.30 วัน

1.9 การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.7 วัน
ข.10 วัน
ค.15 วัน
ง.20 วัน

1.10 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด
ก.3 เดือน
ข.4 เดือน
ค.6 เดือน
ง.5 เดือน

1.11 รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก.5 ปี
ข.6 ปี
ค.3 ปี
ง.7 ปี

1.12 การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน
ข.15 วัน
ค.25 วัน
ง.20 วัน

1.13 รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก.1 ปี
ข.3 ปี
ค.2 ปี
ง.5 ปี

1.14 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายความว่า
ก.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงข.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.
ค.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถแทรกเตอร์

1.15 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์" หมายความว่า
ก.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

1.16 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถจักรยานยนต์" หมายความว่า
ก.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อข.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
ค.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ
ง.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ

1.17 ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"
ก.รถแท็กซี่
ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ

1.18 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์บริการ" หมายความว่า
ก.รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ข.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ค.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ง.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

1.19 ข้อใดคือ "รถยนต์ส่วนบุคคล"
ก.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ข.รถแท็กซี่
ค.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
ง.รถยนต์ป้ายแดง

1.20 รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
ก.รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด
ข.รถที่มีเสียงดัง.90 เดซิเบล A
ค.รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์
ง.รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว

1.21 รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใด
ก.รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
ข.รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค.รถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไป
ง.รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจาก.สภานตรวจภาพรถเอกชน

1.22 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของวัด
ข.รถของมูลนิธิ
ค.รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง.รถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

1.23 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของวัด
ข.รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ค.รถของสภากาชาดไทย
ง.รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก

1.24 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
ข.รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค.รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ง.ทุกข้อถูกต้อง

1.25 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข.รถยนต์นำเข้า
ค.รถสามล้อส่วนบุคคล
ง.รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน

1.26 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเจ้า และยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น
ข.รถสามล้อส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน
ง.รถของวัด

1.27 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถยนต์รับจ้าง
ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถดับเพลิง
ง.รถตู้ส่วนบุคคล

1.28 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง
ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง.รถตู้ส่วนบุคคล

1.29 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถตู้ส่วนบุคคล
ข.รถของมูลนิธิ
ค.รถของวัด
ง.รถของกระทรวง.ทบวง.กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร
1.30 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถบดถนนของเอกชน
ข.รถบดของรัฐวิสาหกิจ
ค.รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ง.รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล

1.31 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ข.รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
ค.รถบดถนนของเอกชน
ง.รถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัด

1.32 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถของสภากาชาดไทย
ข.รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค.รถของวัด
ง.รถของมูลนิธ่สายใจไทย

1.33 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข.รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค.รถของวัด
ง.รถของมูลนิธิสายใจไทย

1.34 รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถดับเพลิงของ.อบต.
ข.รถตู้ส่วนบุคคล
ค.รถตู้รับจ้าง
ง.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

1.35 ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใด
ก.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ข.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา
ค.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ง.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้น ๆ

1.36 รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก.ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันที
ข.แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
ค.แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน
ง.แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน

1.37 หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก.เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง
ข.ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ
ค.ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน
ง.ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถ

1.38 ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง
ข.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ค.เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง.จำกัด
ง.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1.39 หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน
ข.7 วัน
ค.15 วัน
ง.60 วัน

1.40 กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง.
ก.มีความผิด ต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนด
ข.ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ค.รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง.ผิดทุกข้อ

1.41 หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.60 วัน
ข.25 วัน
ค.30 วัน
ง.15 วัน

1.42 กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง.
ก.ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ข.มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด
ค.รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง.ผิดทุกข้อ

1.43 ข้อใดผิด

ก.รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างได้
ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ค.รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ง.รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้

1.44 นาย ก.นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร
ก.ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว
ข.ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค.ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น
ง.ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ

1.45 รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก.รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถยนต์ส่วนบุคคล
ง.รถตู้ส่วนบุคคล

1.46 รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด
ก.ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง.16.00 น.
ข.ขับได้ตลอดเวลา
ค.ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี
ง.ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

1.47 รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 บาทต่อปี
ค. ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน
ง. ร้อยละ 10 บาทต่อปี

1.48 รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด
ก.ทะเบียนระงับ
ข.สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้
ค.สามารถกระทำได้ตามข้อ 1 และ 2
ง.สามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้

1.49 ข้อใดถูกต้อง.
ก.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

1.50 ข้อใดถูกต้อง.
ก.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

1.51 ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก.ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข.ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค.ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง.ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ

1.52 ข้อใดถูกต้อง.
ก.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

1.53 ข้อใดถูกต้อง
ก.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

1.54 ข้อใดถูกต้อง.
ก.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
1.55 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก.1 ปี
ข.2 ปี
ค.3 ปี
ง.5 ปี

1.56 หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง.
ก.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 30 วัน
ข.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน
ค.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 1 เดือน
ง.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 3 เดือน

1.57 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือน
ก.1 เดือน
ข.3 เดือน
ค.4 เดือน
ง.6 เดือน

1.58 นาย ก.เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใด
ก.สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
ข.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุงเทพมมหานคร
ค.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง.
ง.ผิดทุกข้อ

1.59 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก.ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข.ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค.ไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
ง.ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

1.60 นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
ก.ไม่ได้ เพราะ นายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ
ข.ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก.
ค.ได้ เพราะ หากนายชายมีบัตรผู้พิการ
ง.ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

1.61 บุคคลในข้อต่อไปนี้บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก.นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ข.นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ค.นายดำ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
ง.นางแดง.เป็นวัณโรค

1.62 นายแดง.ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง.
ก.นายแดง.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ข.นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค.นายแดง.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ง.ถูกทุกข้อ

1.63 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ค.มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ง.ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์

1.64 ข้อใดถูกต้อง.
ก.มีสัญชาติไทย
ข.ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ค.ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
ง.ถูกทุกข้อ

1.65 หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก.แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก
ข.แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค.ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป
ง.นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน

1.66 กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.30 วัน
ข.15 วัน
ค.45 วัน
ง.60 วัน

1.67 กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.45 วัน
ข.30 วัน
ค.15 วัน
ง.60 วัน

1.68 กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.15 วัน
ข.30 วัน
ค.60 วัน
ง.90 วัน

1.69 ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน
ข.15 วัน
ค.60 วัน
ง.90 วัน

1.70ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก.15 วัน
ข.30 วัน
ค.60 วัน
ง.90 วัน

1.71 ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก.30 วัน
ข.15 วัน
ค.60 วัน
ง.90 วัน

1.72 เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.7 วัน
ข.3 วัน
ค.10 วัน
ง.15 วัน

1.73 กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก.ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต
ข.ผู้โดยสารเมาสุรา
ค.ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ
ง.ถูกทุกข้อ

1.74 ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

1.75 ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ข.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ค.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม

1.76 ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ปฎิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด
ข.ไม่สูบบุหรี่
ค.ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ
ง.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด

1.77 ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข.พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ค.ไม่ทำตนน่ารำคาญ
ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

1.78 ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข.พูดคุยเสียงดัง
ค.ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง.ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี

1.79 ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร
ข.พูดคุยเสียงดัง
ค.ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

1.80 ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข.ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพ
ค.ใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจำ
ง.ไม่เสพสุราของมึนเมา

1.81 ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข.ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
ค.จอดรถตามความต้องการข้องผู้ดดยสาร
ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

1.82 ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข.ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ
ค.ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด
ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด

1.83ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง
ข.เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
ค.ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
ง.แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า

1.84 ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

1.85 ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร
ก.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

1.86 นาย ก.ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ
ก.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ
ข.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ค.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ
ง.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

1.87 เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก.สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ข.สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค.สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง.ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว

1.88 ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี
ก.ประกันภัยชนิด 1
ข.ประกันภัยชนิด 2
ค.ประกันภัยชนิด 3
ง.ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

90 ความคิดเห็น :

 1. ตัวหนาไม่ค่อยชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตัดแว่นใหม่สิป้า

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. @Yuyu Ped ไปว่าเขา นิสัยเสียนะ ตัวหนาก็ไม่ค่อยชัดจริงๆอย่างที่เขาบอกแหละ

   ลบ
  4. ชัดน่ะ..ดูยังงัยไม่ชัด!

   ลบ
  5. ไม่ชัดเมื่อปี2557หรือป่าวครับ

   ลบ
  6. ต้องตัดแว่นถูกระคับเพราะมันชัด มากด้วยตัวหนาอ่ะอิอิ

   ลบ
 2. มีข้อซ้ำมากเกินไปคะ

  ตอบลบ
 3. งงมากๆ2ข้อนี้ไครรู้ช่วยอธิบายค้วยครับ1.49 ข้อใดถูกต้อง.

  ข.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจ
  สภาพเอกชน

  1.86 นาย ก.ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ

  ข.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. เข้าจัยว่า...
   ถ้าจะทำ พรบ แล้วรถยนใช้งานไม่ถึง7ปี สามารถต่อ ได้ปกติ
   แต่ถ้าครบ/เกิน7ปี จะต้องมีการตรวจสภาพรถ ก่อน น่อ พรบ ค่ะ

   ลบ
  3. เข้าจัยว่า...
   ถ้าจะทำ พรบ แล้วรถยนใช้งานไม่ถึง7ปี สามารถต่อ ได้ปกติ
   แต่ถ้าครบ/เกิน7ปี จะต้องมีการตรวจสภาพรถ ก่อน น่อ พรบ ค่ะ

   ลบ
  4. ผมคิดว่า เค้าต่อพรบล่วงหน้า อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับ ครับ6ปี แล้วจะต่อ7 เลยต้องตรวจ

   ลบ
  5. ข้อ1.49 รถยนต์ ต้อง 7ปีถึงจะต้องไปตรวจสภาพได้ สถานที่ตรวจก็ต้องเอกชน ถ้าจะต้องเสียภาษีเราก็ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อน เพราะรถยนต์ครบ 7ปีแล้ว

   ลบ
  6. ข้อ1.49 รถยนต์ ต้อง 7ปีถึงจะต้องไปตรวจสภาพได้ สถานที่ตรวจก็ต้องเอกชน ถ้าจะต้องเสียภาษีเราก็ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อน เพราะรถยนต์ครบ 7ปีแล้ว

   ลบ
  7. 1.86 ทำไมไม่ใช้คู่มือจดทะเบียนรถ ในเมื่อคู่มือจดทะเบียนรถจะต้องให้เจ้าหน้าที่ลงรายการเสียภาษี ตามความเห็นผม ข้อ ก. น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าน๊ะ
   -ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน
   -พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   -คู่มือจดทะเบียนรถ
   หากขาดอย่างหนื่งอย่าใดจะไม่สามารถดำเนินการได้เลย ไม่เชื่อลองไม่เอาคู่มือจดทะเบียนรถไปด้วย ดูซิขนส่งทะทำให้มั้ย

   ลบ
  8. ในความคิดเห็นหลังจากที่อ่านข้อมูลประกอบกันหลายๆที่ คิดว่า
   กรณี "เสียภาษี" ไม่ต้องใช้คู่มือทะเบียนรถได้เพราะเราสามารถเสียภาษีตามบริษัทเอกชนได้ แต่ถ้า เสียภาษี+ต่อทะเบียน จึงจะต้องใช้ คู่มือจดทะเบียนค่ะ

   ลบ
  9. รถ 6 ปี กับรถ 7 ปี มันอายุต่างกัน อยู่ แล้ว ครับ รถ 1ปีไม่ถึง7 ปี คือรถ 6 ปี ไม่ต้องใช้ คู่มือเล่มจดทะเบียน สามารถ ต่อที่่ช่องเลื่อนล้อต่อภาษีก้อได้ เข้าใจแบบนี้นะครับ

   ลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ข้อสงสัยคือ ข้อ1.86 รถยังไม่ถึง7ปี เพียงปีที่6 ทำไมต้องใช้ ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หน้าจะเป็นการต่อล่วงหน้ามากกว่า

   ลบ
  2. โจทย์บอกว่า ผ่านมาแล้ว 6 ปี แสดงว่าเข้าปีที่ 7 ครับ

   ลบ
  3. วันที่ใช้มาแล้ว6ปีกว่า วันที่ต้องไปต่อคือครบ7ปีเต็ม ต้องตรวจสภาพก่อนถึงจะต่อได้ถ้าเลยกำหนดเรียก7ปีกว่าไม่ไช่ครบ7ปีพอดี ต้องเสียค่าปรับค่ะ

   ลบ
 6. ใช่ๆ ขัดแย้งกันเอง 6 ปี กับ 7 ปี

  ตอบลบ
 7. ข้อสอบ ออก กี่ข้อคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 50 ข้อครับ ต้องผ่าน 45 ข้อ คือตกได้เพียง 5 ข้อครับ สอบไม่ผ่านใน 1 วัน ต้องมาทำการซ่อมในวันถัดไปครับ

   ลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากๆค่ะ....ช่วยให้อ่านหนังง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ สาธุขอให้สอบผ่านค่ะ

   ลบ
 9. ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 10. ช่วยให้เตรียมตัวได้ง่าย กว่าเดิมเยอะ

  ตอบลบ
 11. 1.62 นายแดง.ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง.
  ก.นายแดง.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  ข.นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ค.นายแดง.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  ง.ถูกทุกข้อ
  ผมว่าน่าจะตอบ ข.นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ่านโจทย์ดีๆจ้า เขาถามว่า ข้อใดถูกต้อง
   ก. ไม่เป็นคนวิกลจริต....ถูกต้องงง
   ข. ได้ใบอนุญาตมาไม่น้อยกว่า 1 ปี .....ก็ถูกอีก
   ค. ไม่พิการจนขับรถไม่ได้....นี่ก็ถูก
   ง. คำตอบคือถูกทุกข้อจ้า

   ลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. 1.19 ข้อใดคือ "รถยนต์ส่วนบุคคล"
  ก.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ข.รถแท็กซี่
  ค.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
  ง.รถยนต์ป้ายแดง
  ทำไมถึงตอบข้อ ก. หรือว่ารถยนต์ป้ายแดงยังไม่จัดให้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเหรอค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. ใช่แล้วคับ

   ลบ
 14. ข้อ 1.19 คำถามรถยนต์ ทำไมตอบจักรยานยนต์ เคลียร์ข้อ 19 ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขาถามรถยนต์แต่ตอบจักรยานยนต์ก็ลองคิดดูครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่า

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายความว่า
   ก.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง.
   น่าจะตามความหมายนี้นะคะว่าทำไมถึงตอบว่านถจักรยานยนต์

   ลบ
  4. http://www.onep.go.th/content/pra/ministry_announcement03.htm เข้าตาม link นี้ อ่ะคะ จะอธิบาย ความหมายของรถยนต์ให้ เฉยถูกนะ

   ลบ
 15. สอบไม่ผ่านเลยได้44

  ตอบลบ
 16. ข้อ51.ใบอนุญาต ขับขี่ กับใบคู่มือจดทะเบียนรถ ของจริงใช้ไม่ได้หรือครับ ทำไม่ต้องไปถ่ายเอกสาร ด้วยครับ ..น่าจะใช้ได้ทั้งสองอย่าง นะครับ..น่าจะถูกทั้ง ข. และ ค. นะครับ

  ตอบลบ
 17. บางข้อตอบไม่ตรงกับคู่มือที่กรมขนส่งขาย.. เอาเข้าไป - -?

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. ทำไม่. ขนส่งบางที่ต้องกำหนดวันสอบและจำนวนคนสอบต่อวันด้วย อย่างเช่น. รือเสาะ. กำหนด วันจันทร์. พุธ. และศุกร์. แล้วจำนวนคนวันละ 15 คน

  ตอบลบ
 22. ดีมากครับ 👏👏👏👍👌

  ตอบลบ
 23. ดีมากครับ 👏👏👏👍👌

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมาก ครับ ≧﹏≦

  ตอบลบ
 25. ขอบคุรครับสอบมาแล้ว 49/50แฮะๆยากๆอ่านวัน1เต็มๆเลยจากบล๊อกนี้ละคับ
  ข้อ1.5 จิงๆแล้วมัน2ปีคับแต่กฎหมายเก่า1ปี เฉลยไม่ได้แก้ไข ให้ตอบ1ปีไปก่อน ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พี่ค่ะอ่านจากทั้งหมดกี่หมวดค่ะ

   ลบ
 26. อ่านจากwebนี้ ไปสอบมาได้49/50 ครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณครับ 50 เต็มครับ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณครับ 50 เต็มครับ

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณครับ 50 เต็มครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 50ข้อถูกหมดเรยป่าวคับ....ข้อไหนไม่ถูกบอกหน่อยนะคับ

   ลบ
 30. ขอบคุณมากครับ สอบวันนี้ ผ่านสบายมาก

  ตอบลบ
 31. จะไปสอบแล้วอยากให้ผ่านบ้างจัง

  ตอบลบ
 32. ออกในนี้หมดป่ะ จะสอบละวันที่3/02/59

  ตอบลบ
 33. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 34. ออกในนี้หมดป่ะ จะสอบละวันที่3/02/59

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ่านในนี้และจากเว็ปอ่านด้วยนะคะ อ่านไปก่อนมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะตอนอบรมไปไวจำไม่หมดสอบมาละพลาด1ข้อได้49 ขอให้โชคดีคะ

   ลบ
 35. วันนี้เพิ่งสอบมา ได้้ 44 จี๊ดมาก..ไปอ่านข้อนี้น่ะคะ 1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.11 แต่ข้อสอบแต่ล่ะเครื่องไม่เหมือนกัน วัดดวงไปคะ

  ตอบลบ
 36. วันนี้เพิ่งสอบมา ได้้ 44 จี๊ดมาก..ไปอ่านข้อนี้น่ะคะ 1.2,1.4,1.5,1.6,1.7,1.11 แต่ข้อสอบแต่ล่ะเครื่องไม่เหมือนกัน วัดดวงไปคะ

  ตอบลบ
 37. ข้อ 86 นาย ก.ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ
  น่าจะตอบ ง.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าคิดว่าข้อ ง. ถูก ผมว่าข้อ ก.น่าถูกกว่า เวลาไปต่อเอาคู่มือจดทะเบียนตัวจริงไปนะครับ

   ลบ
 38. 1.19 งงมากครับ คำตอบคือ ก.ได้ไงครับ ข้อใดคือ "รถยนต์ส่วนบุคคล"
  ก.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ข.รถแท็กซี่
  ค.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
  ง.รถยนต์ป้ายแดง

  ตอบลบ
 39. ขอบคุณมากครับ ผมสอบได้คะแนน 49 คะแนน เกือบเต็มอิอิ ><

  ตอบลบ
 40. ข้อสอบออกตามนี้ป่าวคะจะไปสอบพรุ่งนี้แล้วค่ะ...เครียดจัง����

  ตอบลบ
 41. ผมได้เห็น ได้เจอแนวข้อสอบหมวดต่างๆเหล่านี้ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมงก่อนสอบ

  พอไปสอบ (สอบแก้ตัว) จากเดิมที่ได้ ๔๔ ข้อ ( เกือบผ่าน )กลายมาเป็นได้ ๕๐ ข้อเต็มเลยครับ

  ขอบคุณคุณ Kittisak Chiangrai น่ะครับ ที่สร้างบบทความนี้ขึ้นมา ^_^

  ตอบลบ
 42. เมื่อวานไปสอบมาได้44คะเเนน คิดเเล้วจี๊ดดในใจไม่หาย ขาดไปคะแนนเดียว นี่ต้องไปสอบใหม่วันจันทร์ เครียดค่ะ เพราะเเต่ละเครื่องจะออกข้อสอบไม่เหมือนกัน เป็นการสุ่มข้อสอบ เห้อ!!โทษตัวเองที่ไม่เตรียมพร้อมสักเท่าไหร่

  ตอบลบ
 43. ใบขับขีชั่วคราว มัน2ปี ม่ใช้1เดียวเปลียนได้แล้ว กากกจิงๆๆ

  ตอบลบ
 44. ใบขับขีชั่วคราว มัน2ปี ม่ใช้1เดียวเปลียนได้แล้ว กากกจิงๆๆ

  ตอบลบ
 45. บอกตรงๆนะค่ะ เฉลยที่เป็นตัวเลขมันหนามองเห็นชัดมาก แต่ข้ออื่นๆ ที่มีแต่ตัวหนังสือ มองไม่ออกเลยว่าตรงไหนหนา เลยไม่สามารถทราบคำตอบที่ถูกต้องได้เลย อยากให้ช่วยปรับให้หน่อยได้ไหมค่ะ 😃 ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 46. บอกตรงๆนะค่ะ เฉลยที่เป็นตัวเลขมันหนามองเห็นชัดมาก แต่ข้ออื่นๆ ที่มีแต่ตัวหนังสือ มองไม่ออกเลยว่าตรงไหนหนา เลยไม่สามารถทราบคำตอบที่ถูกต้องได้เลย อยากให้ช่วยปรับให้หน่อยได้ไหมค่ะ 😃 ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 47. หนูอยากถามว่าใครที่เคยติดธุระและไม่สามารถไปสอบภาคปฏิบัติได้ในวันนั้นสามารถเลื่อนได้ไหมมมคะ

  ตอบลบ
 48. หนูอยากถามว่าใครที่เคยติดธุระและไม่สามารถไปสอบภาคปฏิบัติได้ในวันนั้นสามารถเลื่อนได้ไหมมมคะ

  ตอบลบ
 49. ขอบคุณมากครับผม ^___^

  ตอบลบ
 50. สอบมาเมื่อวานค่ะ รอบแรก มอไซ 48/50 ผ่านเลย
  รอบสองรถยนต์ 50/50 ผ่านเลย
  ขอบคุณเวปนี้ค่ะ นำทางได้ดีมากๆ เวลาไปอบรม ทำให้เข้าใจ จำได้มากขึ้นไปอีก ดีจริงๆค่ะ
  เพิ่มเติมที่เจอมาทั้งสองรอบนะคะ
  วิธีทำความสะอาดขั้วแบตเตอร์รี่ คือ ใช้น้ำอุ่นราด แล้วทาด้วยจารบีค่ะ

  ตอบลบ
 51. แล้วคำถามเกี่ยวกะแผ่นป้ายต่างละคับไม่มีเหรอ

  ตอบลบ
 52. ใครก็ได้ตอบที่ อ่านแล้ว แล้ว งอ งู สองตัว คำถามข้อใดคือ รถยนต์สวนบุคคล คำตอบ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เราไม่เข้าใจ ใครเข้าใจ ช่วยให้ความกระจ่างแก่เราบ้างเถอะ แต่ผู้โง่

  ตอบลบ
 53. ข้อ 60 นายขายไม่มีนิ้วมือข้างซ้านประสงค์ ขอรับใบอนุญาติรับใบขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
  ไม่เข้าใจคำถามข้อนี้เลย ถามว่านายชายไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย ไม่ใช่นิ้วเมือเหรอ ถ้าถามว่า นายขายไม่มีนิ้วมือหนึ่งนิ้วมือข้างซ้ายขอประสงคืรับใบขับรถยนต์ชั่วคราว อ่อยังพอเข้าใจ ถ้าข้างซ้ายไม่มีนิ้วมือซ้ายชักนิ้วจะขับรถได้เหรอ งง อะ

  ตอบลบ
 54. อยากรู้ค่ะว่าถ้าเราสอบข้อเขียนไม่ผ่าน คือเราต้องมาสอบซ่อมค่ะ แล้วถ้าสมมุติไม่ผ่านทางขนส่งจะให้สอบซ่อมได้กี่ครั้งค่ะ

  ตอบลบ