วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

4)ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ จำนวน 38 ข้อ

4.1 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
4.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
4.3 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
4.4 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
4.5เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
4.6 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวขวา
4.7 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
4.8 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
4.9 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
4.10 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
4.11 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย4.12 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

4.13 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

4.14 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามใช้เสียง
ง. ให้ใช้เสียงได้
4.15 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้หยุดรถ
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด
ค. ให้แซงได้
ง. ให้ทาง4.16 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข. ให้รถจักรยานจอด
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด
ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

4.17 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ห้ามคนผ่าน
ข. ทางข้าม
ค. บริเวณคนข้ามถนน
ง. เฉพาะคนเดิน
4.18 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น "กิโลเมตรต่อชั่วโมง" ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ
ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.
4.19 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก
ง. จำกัดความเร็ว4.20 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า
ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้
2.21 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
4.22 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา
4.23 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ไม่ขับรถตรงไป
ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
ค. ไม่ขับรถเข้าไป
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย
4.24 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

4.25 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
4.26 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย4.27 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
4.28 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
4.29 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
4.30 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา

4.31 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

4.32 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

4.33 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
4.34 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน4.35 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
4.36 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

4.37 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์
ข. ช่องเดินรถมวลชน
ค. ช่องเดินรถจักรยาน
ง. เฉพาะคนเดิน

4.38 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. สุดเขตบังคับ
ง. ให้ใช้ความเร็ว59 ความคิดเห็น :

 1. ข้อไหนออกบ้างครับ

  ตอบลบ
 2. ออกเกือบทุกข้อ

  ตอบลบ
 3. วันนี้ไปสอบมาค่ะ ตรงเกือบทุกข้อเลย สอบ50ข้อ ทำได้49เลยคะ ยังไงก็ขอบคุณนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วแต่เราเลือกทำข้อสอบชุดไหนรึป่าวค่ะหรือเค้ากำหนดมาให้เรย

   ลบ
  2. ผมยังนั่งเอ๋อยุเลยคับ

   ลบ
  3. ผมได้40ข้อ5555เสียดาย

   ลบ
  4. สอบแล้ว ได้ 42 ข้อ 555++++ไม่ผ่านนัดสอบใหม่

   ลบ
  5. =..= ผมได้ 39 เอง เฮ้อ!!สอบใหม่อีกรอบ

   ลบ
  6. เหมือนมันจะสุ่มป่าว ผมได้43 เสียดายมาก กดผิด1ส่วนข้ออื่นก็ประมาทเกิน T^T

   ลบ
 4. ขอบคุณครับ วันนี้ผมสอบได้ 50 เต็มครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ข้อสอบรถจักรยานยนต์เป็นข้อเขียนทุกข้อเลยมััยครับ

   ลบ
  2. ข้อสอบรถจักรยานยนต์เป็นข้อเขียนทุกข้อเลยมััยครับ

   ลบ
  3. ข้อสอบรถจักรยานยนต์เป็นข้อเขียนทุกข้อเลยมััยครับ

   ลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรงค่ะข้อสอบออกหมดเลยนะคะ

   ลบ
  2. อยากจิร้องดัง ได้ 44 เฮ้อ..โลกนี้ช่างโหดร้าย

   ลบ
  3. อยากจิร้องดัง ได้ 44 เฮ้อ..โลกนี้ช่างโหดร้าย

   ลบ
 6. ตรงทุกข้อครับ ผมได้47ข้อถ้าไม่ลืมก็เต็มครับ ป้ายเยอะหน่อยครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากค่ะ วันนี้สอบได้ 47 ข้ออ เสียดายสามข้ออ ลืมจิงๆ ดีใจจจ เจอหมดเลยที่อ่านน อ่านให้เข้าใจจ จำ ก้ได้แล้วเต็มมม!!

  ตอบลบ
 8. กฏหมายใหม่ ออกข้อสอบกี่ข้อค่ะ ยัง50ข้อเหมือนเดิมไหมค่ะ

  ตอบลบ
 9. ข้อสอบตอนนี้จิงๆเปนข้อเขียนหรอครับหรือเฉลยเปนปรนัยงงอะ

  ตอบลบ
 10. ตรงเป๊ะออกหมดเลย สอบมาผ่านแล้ว

  ตอบลบ
 11. ตรงเป๊ะออกหมดเลย สอบมาผ่านแล้ว

  ตอบลบ
 12. ข้อสอบสุ่มมันอยู่ที่ดวงด้วยบางท่านเจอง่ายบางท่านเจอยากแต่ก็ดีนะสอบหลายครั้ง ความรู้เยอะ แต่หมดค่าเดินทางไปสอบแพงกว่าจ่ายค่าใบขับขี่ซะอีก น่าจะมีการเทียบโอนความรู้นะ อย่างเช่นใครที่ผ่านการอบรมใบขับขี่รถยนต์แล้วก็ไม่ต้องอบรมใบขับขี่มอไซค์ สอบปฏิบัติก็พอเพราะเนื้อหาอบรมเหมือนกัน จนท.จะได้ทำงานเบาลง

  ตอบลบ
 13. มีออกทุกข้อ แต่ไปสอบสามรอบแหละยังไม่ผ่านเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหมือนกันเลยค่ะกำลังจะไปรอบที่4 ลงทะเบียนใหม่ค่ะ

   ลบ
 14. ผมได้44ข้อคับ...เสียใจมากเลย
  ....

  ตอบลบ
 15. ผมได้44ข้อคับ...เสียใจมากเลย
  ....

  ตอบลบ
 16. อ่านจากwebนี้ ไปสอบมาได้49/50 ครับ

  ตอบลบ
 17. ศึกษาไปก่อนออกเยอะอยู่นะคะ49/50 thankyou(แอบเสียดายผิดข้อนึง)

  ตอบลบ
 18. ช่วยได้เยอะเลย แต่วันนี้ไปสอบได้แค่43พรุ่งนี้เริ่มใหม่

  ตอบลบ
 19. ช่วยได้เยอะเลย แต่วันนี้ไปสอบได้แค่43พรุ่งนี้เริ่มใหม่

  ตอบลบ
 20. ขอบอกว่ามีเกือบหมดเรยนะที่อ่านมาป้ายเตื่อนต่างๆขอบคุนมากๆ50=48 อ่านผ่านตาหน่อยนะใครจะทำใบขับขี่.เดือน10 เพิ่มเปน100ข้อนะค่ะ จนท แจ้งมา

  ตอบลบ
 21. ขอบอกว่ามีเกือบหมดเรยนะที่อ่านมาป้ายเตื่อนต่างๆขอบคุนมากๆ50=48 อ่านผ่านตาหน่อยนะใครจะทำใบขับขี่.เดือน10 เพิ่มเปน100ข้อนะค่ะ จนท แจ้งมา

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณนะค่ะออกทุกข้อเลย
  วันนี้ไปสอบมาทำได้46คะแนน

  ตอบลบ
 23. เเงงๆ ได้32เองรู้นี่น่าอ่านสะดีกว่าพรุ่งนี้สอบใหม่คับ^^

  ตอบลบ
 24. ออกเรื่องป้ายหรือครับ

  ตอบลบ
 25. ข้อสอบจักรยานยนต์จะเหมือนรถยนต์มั้ย

  ตอบลบ
 26. ข้อสอบจักรยานยนต์จะเหมือนรถยนต์มั้ย

  ตอบลบ
 27. ข้อ 4.26 มันต้องตอบ ให้ชิดซ้าย
  ข้อ 4.27 มันต้องตอบ ให้ชิดขวา ไม่ใช่เหรอคะ?

  ตอบลบ
 28. ข้อ4.25มันถูกแล้วเหรอ

  ตอบลบ
 29. ข้อ4.25มันถูกแล้วเหรอ

  ตอบลบ
 30. วันนี้สอบ ได้49 ไงก็ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. ผมงงกับข้อ 24 25 26 27 ครับ

  ตอบลบ
 33. คำตอบ
  1. อ่านข้อสอบใว้ให้เยอะๆแล้วก็หัดขับกะระยะให้แม่นๆจะใด้สอบทีเดียวผ่าน

   ลบ
  2. สอบปฎิบัติยากใหมคับ

   ลบ
 34. ไปสอบมาแล้วสุดยอดคับตรงทั้งนั้นเลยขอบคุงมากมายคับ

  ตอบลบ
 35. สอบวันที่เจ็ดนี้ ผ่านใหมน้อ

  ตอบลบ
 36. อยากสอบถามค่ะว่าข้อสอบทุกหมวดจะออกทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เลยหรือเปล่าค่ะ หรือว่า หมวดนี้เป็นข้อสอบของรถยนต์ และหมวดอื่นก่เป็นของรถจักรยานยนต์ค่ะ ใครทราบบ้างรบกวนตอบด้วยนะค....ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 37. เริ่มมั่นใจ อิๆ

  ตอบลบ
 38. ปี2560มีข้อสอบทั้งหมดกี่ข้อหรอคะ
  แล้วส่วนมากออกอะไรคะ

  ตอบลบ
 39. ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือสอบข้อเขียนไม่ผ่าน จะไปสอบใหม่ต้องเตรียมแค่บัตรประชาชนไปใช่มั๊ยคะ แล้วต้องไปขอบัตรอะไรเพิ่มอีกมั๊ยคะ

  ตอบลบ
 40. สอบรถยนต์ มีข้อเขียนกี่ข้อค่ะ

  ตอบลบ
 41. ข้อสอบปีนี้มีกี่ข้อค่ะ ส่วนมากจะเป็นข้อสอบแบบใหนค่ะ คัยทราบช่วยตอบหน่อย ขอบคุนค่ะ

  ตอบลบ

 42. รถจักรยานยนต์

  เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์

  ตอบลบ