วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความสำคัญของใบขับขี่และตัวอย่าง


ใบอนุญาตขับขี่ เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตขับขี่หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าใบขับขี่นั้น เป็นผู้มีความสามารถในการขับขี่รถประเภทนั้น โดยผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่ง ทางบกมาแล้วการขับขี่รถโดยผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือใบขับขี่นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ใบขับขี่ยังมีความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยด้วยซึ่งในอดีตก่อนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยฉบับปี พ.ศ.2542 จะใช้บังคับ เรื่องใบขับขี่เป็นเรื่องใหญ่ที่หากผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่ไม่ตรงกับประเภทของรถคันที่ทำประกันภัย เช่น มีใบขับขี่ส่วนบุคคลแต่รถคันที่ทำประกันภัยเป็นรถรับจ้างสาธารณะ กรณีอย่างนี้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนด ให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยเลยทีเดียว เพราะถือว่าผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยไม่มีความสามารถในการขับขี่อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาในการปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้ลดบทบาทของใบขับขี่ลง โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่นั้นจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท ที่รับประกันภัยได้ก็เฉพาะความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยเท่า นั้น ในส่วนความเสียหายของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในส่วนของชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แม้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุจะไม่มีใบขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยรถคันดังกล่าวไว้ ก็ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกตามความ คุ้มครองของกรมธรรม์

การแก้ไขข้อกำหนดในเรื่องใบขับขี่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ก็เพียงบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่บุคคลภาย นอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่ทำประกันภัยไว้ในวันที่จะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่สำหรับตัวรถคันที่ทำประกันภัยไว้ถ้าเกิดเหตุโดยผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่บริษัทที่รับประกันภัยไว้จึงจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทที่รับประกันภัยในเรื่องการมีใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุนั้นกำหนดหลักเกณฑ์ของการมีใบขับขี่ไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือในเงื่อนไข ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดว่า “การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์”

ดังนั้น ความหมายของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำ ประกันภัยไว้ในขณะเกิดเหตุที่จะเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยไว้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใดๆ เลย ถ้าหากเคยได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วแต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
กรณีเช่นนี้ก็ยังคงถือว่าเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นคำว่าใบอนุญาตขับขี่ใดๆ ยังให้หมายความรวมไปถึงการได้รับใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศด้วยโดยให้ถือว่าบุคคลผู้มีใบอนุญาตขับขี่ของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ถือว่า มีใบอนุญาตขับขี่แล้ว

ในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อธิบายคำว่าถูกตัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ได้รับอนุญาตขับขี่นั้นต้องถึงขนาดที่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของคำสั่งที่ตัดสิทธิการใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ผู้ขับขี่นั้น ต้องรับการอบรมหรือการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยในคู่มือตีความให้ถือว่าการถูกตัด สิทธิในการใช้ใบอนุญาตขับขี่นี้ต้องถึงขนาดถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทีเดียวนะครับ

ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็มีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสำหรับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เรื่องใบอนุญาต ขับขี่ พอสมควรนะครับ

ตัวอย่างประโยชน์ของการมีใบขับขี่ 

คำถาม เรียนสอบถามลูกค้ามีป.1 กับบริษัทอื่นให้เพื่อนยืมรถไปใช้ประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้ารถได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดมีผู้โดยสาร(คือเจ้าของรถ)ได้รับบาดเจ็บคนขับไม่มีใบขับขี่ประกันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือคะ แล้วจะเรียกร้องค่าเสียหายกับใคร อย่างไร
คำตอบ บริษัทประกันรับผิดชอบความเสียหายของบุคคลภายนอก คือเสาไฟฟ้า และความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย รย. ๐๒ ค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสาร ส่วนความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยเมื่อผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าซ่อมรถคันที่ทำประกันภัยไว้ เพราะเป็นข้อยกเว้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น