วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราชกิจจาประกาศ ระเบียบกรมขนส่งฉบับใหม่ สอบใบขับขี่รถยนต์-จยย.อบรม 5 ชั่วโมง มีผล 1 ม.ค.60ราชกิจจาประกาศ ระเบียบกรมขนส่งฉบับใหม่ สอบใบขับขี่รถยนต์-จยย.อบรม 5 ชั่วโมง มีผล 1 ม.ค.60


วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9) เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การขับรถมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียดที่มีการแก้ไข อาทิ ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในรายวิชา 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 2.การขับรถอย่างปลอดภัย 3.จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และ 4.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวอยู่แล้วแต่สิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/408778

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น