วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมขนส่งทางบก ประกาศ'เงื่อนไข'การ''สอบใบขับขี่ใหม่'' เริ่ม 1 ก.ย.58 นี้----Advertisement ----------


กรมขนส่งทางบก ประกาศ'เงื่อนไข'การ''สอบใบขับขี่ใหม่'' เริ่ม 1 ก.ย.58

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ( 27 เม.ย. 58 ) ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยระบุว่าผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่นั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น  “ส่วนบุคคล - ตลอดชีพ - สาธารณะ”รถยนต์ รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ จะได้ใบขับขี่แบบชั่วคราว นอกจากนี้ ต้องเข้าอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 กันยายน 2558 นี้

วันที่ 27 เม.ย.58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2558 ระบุใจความสำคัญว่า
"อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 (9) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้
---------Advertisement ----------
ข้อ 1 การขอรับใบอนุญาตขับรถสําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมิใช่จากเหตุขาดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องพ้นกําหนดสามปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ข้อ 2 ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งใหม่ ต้องเริ่มจากการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9) ให้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดเดิมที่เคยถูกเพิกถอน

       1.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
       2.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
       3.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
       4.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
       5.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
       6.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
       7.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
       8.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ
       9.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
       10.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
       11.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
       12.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ข้อ 3 การขอรับใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ณ สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณีโดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสํานึกและปรับพฤติกรรมการขับรถ ณ ที่ทําการของนายทะเบียนที่ยื่นคําขอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ข้อ 4 การออกใบอนุญาตขับรถสําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ดําเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจําตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก"

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

สำหรับใครสนใจจะสอบสามารถศึกษาวิธีการเตรียมตัว สอบทำใบขับขี่ ได้ที่ http://knowledgeth.blogspot.com/2013/11/2556-2557_4.html
และสามารถทำความเข้าใจและจำข้อสอบฉบับจริงได้ที่ http://knowledgeth.blogspot.com/2013/11/2556-2557.html
---Advertisement ----------
1 ความคิดเห็น :


  1. รถจักรยานยนต์

    เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์

    ตอบลบ