วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีการต่ออายุใบขับขี่ แบบต่างๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการต่ออายุใบขับขี่ประเภทต่างๆกันว่าเป็นอย่างไรโดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้


การต่ออายุใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ใช้

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน (กรณีสูญหาย ต้องแจ้งความ และนำใบแจ้งความมาด้วย)
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พน้อมสำเนา
3. ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมีการทดสอบ ดังนี้
ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว แดง เหลือง)
ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง
ทดสอบปฏิกริยาเท้า (การเหยียบเบรค)

ซึ่งท่านต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้

3. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูป / รับใบขับขี่
หมายเหตุ
หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้้องสอบข้อเขียนใหม่
หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม, สอบข้อเขียน และสอบขับรถภาคปฏิบัติใหม่

การต่ออายุใบขับขี่จากชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ใช้

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน (กรณีสูญหาย ต้องแจ้งความ และนำใบแจ้งความมาด้วย)
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พน้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ


1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมีการทดสอบ ดังนี้
ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว แดง เหลือง)
ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง
ทดสอบปฏิกริยาเท้า (การเหยียบเบรค)

ซึ่งท่านต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้

3. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูป / รับใบขับขี่

หมายเหตุ
หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้้องสอบข้อเขียนใหม่
หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียน, สอบขับรถภาคปฏิบัติใหม่ และต้องมีใบรับรองแพทย์


จากวิธีข้างต้นเห็นได้ว่าไม่ยากเลยที่จะต่อใบอนุญาติใบขับขี่ เเค่เราเตรียมตัวในการไปต่อให้พร้อมก็ไม่ต้องยุ่งยากเวลาเจอตำรวจจราจรและเป็นการทำสิ่งที่ถูกกฏหมายอีกด้วย

1 ความคิดเห็น :