วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลเส้นทางที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
          สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายต่าง ๆ ของประเทศไทย ยังคงมีจำนวนสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ประการหนึ่ง คือ ลักษณะทางกายภาพของถนนและสิ่งแวดล้อม บริเวณนั้น การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนถนนเป็น มาตรการสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงได้อย่าง ตรงจุด แต่หากถนนสายใดยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ลักษณะ ที่เป็นอันตรายหมดสิ้นไปได้                
         การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนนในการป้องกันตนเองให้รอดพ้น จากอุบัติเหตุได้ก็คือ การรู้สภาพถนนที่จะต้องเดินทางผ่าน โดยศึกษา เส้นทางที่จะผ่านว่ามีความเสี่ยง มีความลาดชันหรือไม่ และเมื่อ เดินทางผ่านให้ขับรถด้วยความระมัดระวังจนผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย หากสามารถเลือกได้ควรเลือกเส้นทางที่คุ้นเคยและมีความเสี่ยงน้อย สำหรับข้อมูลเส้นทางที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง บนถนนหลวงของประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น