วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

คำแนะนำในการใข้รถสองชั้น


คำแนะนำในการใข้รถสองชั้น

       การเดินทางหรือท่องเที่ยวสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ปัจจุบันมักนิยมใช้รถโดยสารสองชั้น เนื่องจากสะดวกสบาย รวดเร็ว มีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนไม่สูงเกินไป ความนิยมใช้บริการที่สูงขึ้นส่งผลให้บริษัททัวร์ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง นำรถโดยสารสองชั้นมาให้บริการเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสองชั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และหากเป็นการเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักจะมีความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และการบาดเจ็บสูงกว่ารถโดยสารชั้นเดียว
       เนื่องจากรถสองชั้นบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ไม่ให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถโดยสาร และผู้โดยสารควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถโดยสาร สองชั้นเพิ่มขึ้น ดังนี้

ก่อนการเดินทาง

• ตรวจสอบใบอนญุาตขับรถสาธารณะที่มีอยู่ต้องตรงตามประเภทของรถโดยสารที่ใช้ขับและใบอนุญาตขับรถยังไม่สิ้นอายุ
• ต้องศึกษาเส้นทางที่จะไปว่ามีบริเวณใดที่เสี่ยงอันตราย ควรหลีกเลี่ยง เส้นทางอันตรายไปใช้เส้นทางที่มีความชำนาญและปลอดภัยมากกว่า
• ศึกษาและตรวจสอบสภาพรถที่ต้องขับ เนื่องจากรถแต่ละคันมีสมรรถนะ ที่ต่างกัน และตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องครบถ้วนและสามารถทำงานได้สมบูรณ์
• ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อมิให้เกิดอาการง่วงและหลับในในระหว่างขับรถ

ระหว่างการเดินทาง

• งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลก์ ก่อนขับและในระหว่างขับรถ หากตรวจโดนแล้วพบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในขณะขับรถมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• เส้นทางที่มีระยะทางขับรถเกินกว่า 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงและสามารถขับรถต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
• ต้องขับรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
• ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น